1. adj shy

Shrinking synonym for adj shy

Shrinking Synonyms:

Antonyms:

The people who studied "shrinking synonyms" studied the following subjects:

⇕ Shrinking Page Information

Synonym for Shrinking Page Statistics